آرشیو

تلاش محققان برای مهارکردن ویروس کرونا

تلاش محققان برای مهارکردن ویروس کرونا

شدت گیری و تاکثیر کرونا

شدت گیری و تاکثیر کرونا

سبقتگرفتن واکسن مدرنا در اثر گزاری

سبقتگرفتن واکسن مدرنا در اثر گزاری

نظرات مردم راجب دولت دوازدهم

نظرات مردم راجب دولت دوازدهم

ناشناس بودن ماهیت ویروس کرونا

ناشناس بودن ماهیت ویروس کرونا

علائم شدید و خفیف کرونا در افراد

علائم شدید و خفیف کرونا در افراد

منابع آب شور

منابع آب شور

مصرف سبزیجات برای جلوگیری از ابتلا به کرونا چه تاثیری دارد؟

مصرف سبزیجات برای جلوگیری از ابتلا به کرونا چه تاثیری دارد؟

واکسن کرونا و کسانی که بیماری پیش زمینه ای دارند

واکسن کرونا و کسانی که بیماری پیش زمینه ای دارند

سخت ترین امواج ناشی از بیماری چه بود؟

سخت ترین امواج ناشی از بیماری چه بود؟