ماشین برداشت زیتون

طراحی، ساخت و بهینه سازی ماشین برداشت ضربه ای زیتون

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ مخترع البرزی اقدام به طراحی و ساخت ماشین برداشت زیتون کرد. مهندس مهدی رشوند ضمن مصاحبه با این خبرگزاری اظهار داشت:

در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﻮه زﯾﺘﻮن ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدي در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ي زﯾﺘﻮن و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن در ﺑﺎزار ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺸﮑﻞ و زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﯿﻮه زﯾﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان وارد ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ زﯾﺘﻮن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺎﻧﻪ اي از ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ، ﺳﺎدﮔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﻣﯿﻮه زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﯾﺘﻮن ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ رﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎب زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻮﻃﻪ ي درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري زﯾﺘﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺘﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي دو ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ زﯾﺘﻮن و ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻄﺢ ﺑﺎ زﯾﺘﻮن( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺘﻮن در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﻪ، ﺳﻄﺢ ﺿﺮﺑﻪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ  و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. 

 

 

انتهای پیام/

زمان انتشار: سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۳:۰۹

شناسه خبر: 101243

مطالب مرتبط :
تحیلی شبکه ها در حین مدیریت بحران شهرها

مدیریت بحران ها در شهرها

تجزیه و تحلیل شبکه های پیچیده در مدیریت بحران شهرها- شهر قم

روغن تقلبی

روغن تقلبی

ساخت دستگاه تشخیص روغن تقلبی-مصاحبه با مخترع البرزی مهندس مهدی رشوند

اشکارساز

ساخت آشکارساز تشعشعات

طراحی و امکان سنجی ساخت اشکارساز اتاقک یونش با صفحه کشویی بتا با قابلیت تشخیص تشعشعات آلفا، بتا و گاما

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب