تجمع معاندین ایرانی در سازمانی برای رهبری جهانی خبرگزاری علم و فناوری - تجمع معاندین ایرانی در سازمانی برای رهبری جهانی

تجمع معاندین ایرانی در سازمانی برای رهبری جهانی

سازمان رهبران جوان جهانی با هدف تعیین چشم انداز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تحت نظر مجمع جهانی اقتصاد فعالیت می کند که با دقت در عملکرد آن می توان به نفوذ نهان در آن پی برد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ سازمان رهبران جوان جهانی که تحت مجمع جهانی اقتصاد موسوم به گردهمایی داووس فعالیت می کند، در سال ۲۰۰۴ توسط کلاوس شوآب موسس مجمع اقتصاد و برنده ی جایزه ی یک میلیون دلاری سالانه دن دیوید،‌ راه اندازی شد.

فعالیت های این سازمان که نیل به اهدافی دارد که در  ذیل خلاصه می شود.

  • پیـدا کـردن راه حـل هـای مناسـب بـرای چالـش هـای جهانـی و منطقـه ای 
  • ســاخت یــک جامعــه جهانــی مشـترک ازهمسـالان بـا اسـتعدادها، تجـارب، شـبکه هـای مختلـف بـرای نائـل شـدن بـه یـک هـدف بـه جـای پیـروی کـردن از اهـداف بـه صـورت جداگانــه
  • ســاخت یــک درک بهتــر ازمســائل جهانــی، منطقـه ای و محلـی در حـوزه تجارب شــخصی و جمعــی رهبــران جــوان

شوآب که هدف از این امر را تاثیرگذاری جدی بر مسائل جهانی و اطمینان حاصل کردن از دنیای بهتر برای نسل آینده بیان کرده است، شرایط خاص و گزینش هایی ویژه را برای افراد متقاضی عضویت در سازمان در نظر گرفته است.

فردی که خواهان عضویت در سازمان رهبران جوان جهانی است، به عنوان پیش شرط و لازمه ی عضویت، می بایست از حسن شهرت و محبوبیت ممتازی در کشور خود برخوردار باشند.

دارای هـوش و نبــوغ در حــوزه کســب وکار، دارای  تعهــد نســبت بــه جامعــه جهانــی و داشـتن نـگاه جهانـی بـه مسـائل، ثبت یـک اختـراع یـا اکتشـاف مهم جهانی، داشـتن سـمت در حـد مدیـر عاملـی در شـرکت هـای بـزرگ بیـن المللـی یـا مسـئولیت هـای سیاسـی و همین طور به فعالیت هایی شاخص در امور بین المللی را در کارنامه ی خود داشته باشند.

از دیگر شروط مطروحه در الزامات سازمان رهبران جوان جهانی محدودیت سنی حداکثر ۴۰ ساله است.

تا کنون ۸۷۴ نفر از ۱۱۰ ملیت جهان عضو این سازمان هستند که برای عضویت حداقل ۶ سال در فرآیند گزینش دست و پنجه نرم می کنند.

از دیگر  مواردی که از اهم قوانین افراد متقاضی برای عضویت این سازمان جهانی به شمار می آید، انجام ثبت نام وی توسط یک نهاد و دستگاه به عنوان حامی و معرف در سامانه سازمان می باشد.

 

در این سازمان رهبران جوان در گردهمایی داو‌س تابستانه ملزم به اجرای پروژه ای مشترک برای تحقق یک آرمان بزرگ در راستای اهداف مذکور با نیاتی عام المنفعه و بشر دوستانه هستند.

به عنوان مثال یکی از پروژه ها برنامه ی واکسیناسیون جلوگیری از ابتلا کودکان به کرم های انگلی بوده است. همچنین می توان از سر زدن هر کدام از رهبران جوان به مدارس انتخاب شده در کشور های مختلف تحت عنوان برنامه کرامت جهانی و صحبت برای آنها در باره ی حقوق بشر و برابری انسان ها و ... یاد کرد.

 

حال سوال اینجاست که تشکیل این بنیاد توسط فردی شناخته شده و موفق در حوزه های اقتصاد جهانی، متشکل از افرادی فاخر و سرشناس، با اهدافی بشردوستانه و بین المللی، چرا برای جمهوری اسلامی به عنوان یک نقشه نفوذ تلقی می شود.

با اندکی کنکاش در بنیان این سازمان می توان به سوال بالا پاسخ داد.

 

کلاوس شوآب بنیان گذار مجمع جهانی داووس و سازمان رهبران جوان جهانی، برنده ی جایزه ای یک میلیون دلاری است (دن دیوید) که سالانه دولت رژیم صهیونیستی به افراد پیشگام در حوزه علم و تکنولوژی و یا فرهنگ و اجتماع اهدا می کند.

 

این انجمن توسط شوآب با حمایت مالی صهیونیسم با قصد تعیین چشم انداز جهانی و به منظور کنترل و هدایت امور بین المللی تاسیس شده است. که اشاعه فرهنگ حکومت لیبرالی در امور اقتصادی و سیاسی از جمله ی آنها است.

همان طور که در بالا ذکر شد تمامی رهبران جوان با شرایط خاص و ویژه ای می توانند اقدام به ثبت نام جهت گزینش عضویت در سازمان نمایند. 

افرادی که از کشور ایران به عضویت این سازمان درآمده اند جملگی افرادی هستند که از شهرت (بعضی در داخل کشور و بعضی در خارج) برخوردارند، اما قضاوت در محبوبیت آنها جای تامل دارد.

همچنین برخی از آنها فعالیت شاخص و یا پست سیاسی و اجرایی ویژه ای را در کارنامه خود ندارند.

علاوه بر آن از آنجایی که اهم آنان از زاویه داران با گفتمان حاکم بر ایران اند، این مساله نشان از انتخاب غرض ورزانه ی متولیان صهیونیستی و لیبرال انجمن در اعضا دارد.

در میان اسامی می توان به شادی صدر اشاره کرد.

وی که بعد از توهین به مقدسات به چهره ای منفورتر از پیش نزد ملت ایران بدل شد، از سوابق حداقلی برای عضویت در این سازمان برخوردار نیست.

همچنین فاطمه حقیقت جو، نماینده مستعفی مجلس شورای اسلامی که بعد از غائله های جبهه مشارکت مقیم خارج از کشور شد، فعالیت های ضد ایرانی را با رویکرد فمنیسمی را دنبال می کند که عضو سازمان رهبران جوان جهانی می باشد.

همینطور در این اسامی نام سیامک نمازی دلال بین المللی نیز به چشم می خورد.

 

 

 

از اهداف پشت پرده ی این سازمان می توان به:

۱- شبکه ســازی از گروههــای غربگـرا در داخـل کشـور

2- ایجـاد پوشـشهای مدنـی، علمــی، فنــی و بهداشــتی بــرای فعالیتهــای سیاســی-جاسوسی

۳- ایجــاد کانــال دیپلماســی پنهــان

۴- توســعه اطــاع رســانی و آگاه ســازی عمومــی از طریــق رهبــران فکــری

۵- ســازماندهی و جلــب مشـارکت نخبـگان بـه منظـور دســتیابی بــه اهــداف خــود

۶- جــذب ســرمایه هــا و منابــع کوچــک مردمــی بــرای پیشــرفت و توســعه درون ســازمانی خــود( فــارغ از دریافــت بودجــه توســط سـرویس هـای اطاعاتـی و ....)

7- پــرورش مدیرانــی بــرای مسـئولیت پذیـری در نهادهـا و سـازمان هـای وابسـته بـه خود

۸- ایجـاد، گسـترش و تقویـت هماهنگــی بیــن دولــت هــای متخاصـم بـا ایـران و نخبـگان

کنشـگر خـارج نشـین

۹- توسـعه نظـارت و نفـوذ خود در درون نهادهـا و افـراد تاثیـر

گـذار

۱۰- حمایــت از گــروه هــای اپوزیسـیون داخلـی و حرکت هــای براندازانه(خصوصــا در مـورد مسـاله حجـاب و زنـان)

۱۱- توانمندســازیNGOهای  همســو بــا تشــکیات YGL در

کشــور 

۱۲- تسـهیل رفـت و آمـد افراد شــبکه بــه داخــل و خــارج از کشــور از طریــق نفــود بــه برخــی وزارتخانه هــا

 

 اشاره کرد.

برای دریافت فایل کتاب سازمان رهبران جوان جهانی اینجا را کلیک کنید.

زمان انتشار: چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴:۴۹

شناسه خبر: 55282

دیدگاه ها و نظرات :
نام کامل وارد شود
دقیق و صحیح وارد شود
لطفا فارسی و خوانا باشد
captcha
ارسال
اشتراک گذاری مطالب