نوش دارو پس ازمرگ یک قرارداد /عذرخواهی ظریف و سیف خبرگزاری علم و فناوری - نوش دارو پس ازمرگ یک قرارداد /عذرخواهی ظریف و سیف پس از امضای FATF